Du học Anh

Du học Anh luôn là tâm điểm thu hút các sinh viên trên thế giới đến học tập. Hệ thống giáo dục Anh được chia thành 4 cấp bao gồm: tiểu học, trung học, cao đẳng và đại học. Trẻ em ờ Anh phải theo học từ tiểu học đến trung học từ 05 tuổi đến 16 tuổi.

4