v

Giáo trình môn Tôn giáo

Giáo trình môn Tôn giáo trong các trường Công giáo.

Giáo dục tôn giáo là môn học bắt buộc cho tất cả học sinh các cấp học (Lớp 7 – Lớp 13) tại Sancta Maria College và được dạy như 1 môn học bình thường. Giáo trình học của môn này rất chuyên biệt, được xây dựng theo từng năm, hiện tại được kiểm tra & đánh giá trong nội bộ. Tương lai, có thể có 1 số thay đổi và có khả năng học sinh sẽ phải làm bài kiểm tra môn này vào cuối năm.

 

Holy Spirit Helper

 

Điểm chú trọng lớn nhất của môn Giáo dục tôn giáo là về Tư duy phản biện (critical thinking), học để hiểu về bản thân cũng như thế giới quanh ta – cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giáo dục Tôn giáo – Tổng quan

Giáo trình dựa trên & xoay quanh 4 đề tài:

➢ God (Chúa trời)
➢ Good news (Tin tức tốt lành)
➢ Our story (Câu chuyện của chúng ta)
➢ Being Church (Câu chuyện về Nhà thờ)

Một số chủ đề được dạy trong các cấp học bao gồm:

• Presence of God – how is God presented
Sự hiện diện của Chúa trời – Chúa trời được thể hiện ra như thế nào

• What does God look like – images
Hình tượng của Chúa trời

• Religious comparisons and non- religious views
So sánh tôn giáo và các quan điểm không theo tôn giáo

• Critical thinking and reflection, where do we fit in the world
Tư duy phản biện và phản chiếu, ta ở đâu trong thế giới này

• World religions, the value of empathy and understanding differences,
Các tôn giáo trên thế giới, giá trị của lòng vị tha & thông hiểu sự khác biệt

• Investigation work – investigating the beliefs of 2 religions focusing on Catholicism and one other.
Bài tập nghiên cứu – nghiên cứu tín ngưỡng của 2 tôn giáo bao gồm Thiên chúa giáo & 1 tôn giáo khác

• What is the Bible and what makes up the old testament?
Kinh Thánh là gì và điều gì tạo nên Kinh Cựu Ước

• Catholic identity – important events and holy days.
Nhận biết về đạo Thiên chúa – những sự kiện quan trọng và ngày thánh

• The structure of the church and its hierarchy
Cấu trúc của nhà thờ và hệ thống cấp bậc

• How Catholicism has spread throughout the world
Thiên chúa giáo đã truyền rộng ra thế giới như thế nào

• The History of the church – from the beginning up until the middle ages
Lịch sử của nhà thờ – Từ lúc khởi đầu cho đến thời kỳ trung cổ

• Looking at NZ’s Catholic History and the interactions with Maori and our early settlers.
Nhìn lại lịch sử Thiên chúa giáo tại New Zealand, những tương tác với người Maori và tổ tiên lập nghiệp của chúng ta

• A comparison of different religions and beliefs and systems in NZ
So sánh các tôn giáo, tín ngưỡng và các hệ thống khác nhau ở NZ

• How Christians relate to other religions – and allows for personal reflection around in this unit.
Tín đồ Cơ đốc quan hệ thế nào với các tôn giáo khác – cho phép tự phản chiếu trong mục này

• What the church teaches – heaven, hell, purgatory – connecting with the deceased through prayer.
Nhà thờ dạy gì – thiên đường, địa ngục, luyện ngục – kết nối với người chết qua cầu nguyện.

• Why am I here is an overarching theme for juniors – growing in our understanding to live lives of love – a calling to be involved in church: locally and internationally.
Tại sao ta ở đây là 1 chủ đề bao quát dành cho các bạn nhỏ – lớn lên trong sự hiểu biết để sống đời yêu thương – tiếng gọi theo nhà thờ: tại địa phương và trên thế giới.

• Appreciation in the importance of life – features of vocation of priesthood – single life and married life.
Đánh giá cao tầm quan trọng của cuộc sống – đặc điểm của đời linh mục – sống độc thân và đời sống hôn nhân.

• Moral decision making and how human dignity sits at the centre of this.
Đưa ra quyết định có đạo đức và cách mà phẩm giá con người là trung tâm của việc này.

• Values and virtues – differences and how these are understood within the church.
Giá trị và đức hạnh – những khác biệt và đối với nhà thờ chúng được hiểu như thế nào.

• Social justice
Công bằng xã hội.

• Ways faith is portrayed and challenged in contemporary society – religious faith and politics and dynamics between the two.
Cách thức đức tin được khắc họa và thách thức trong xã hội đương đại – đức tin tôn giáo, chính trị và sự cân bằng giữa 2 bên.

Catholic MTA chuyển ngữ

Xem ngay:  Trường nữ sinh Công giáo Marist College New Zealand, đối tác mới của Catholic MTA với những ưu đãi vượt trội

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

thông tin các quốc gia du học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.